You, the petitioner
Rolstoelefteling

Laat mindervalide pretparken zelfstandig bezoeken

1,003 signatures

De Efteling heeft haar beleid veranderd voor bezoekers aan de attracties in het park. Je mag nu uitsluitend met begeleiding gebruik maken van de mindervalideningang. Dus mensen die alleen problemen hebben met trappen lopen of lang staan wordt hun zelfstandigheid afgenomen.

Petition

We

De bezoekers van pretparken

 

establish that:

  • Dat de Efteling en andere pretparken het niet meer mogelijk maken aan zelfstandige mindervaliden om in alleen de attracties te bezoeken.

  • Dit terwijl zij gewoon zelfstandig de attractie kunnen bezoeken, maar slechts kleine problemen ondervinden. Omdat ze een trap op moeten en ze een hulpmiddel bij zich hebben, zoals b.v. zuurstof, of niet lang kunnen staan, mensen met autisme die niet tegen het benauwende van een wachtrij kunnen.

  • Hier is sprake van discriminatie van zelfstandige mindervaliden.

  • Dergelijke pretparken hebben de verantwoordelijkheid om ze maatwerk te bieden.

 

and request

actie te ondernemen om te zorgen dat mindervaliden die zelfstandig een pretpark kunnen bezoeken dit ook kunnen blijven doen en daarmee hun zelfstandigheid kunnen behouden.

The answer

Antwoord van de staatssecretaris over toegang pretpark voor mindervalide

M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport scheef dit antwoord op de vragen van Kamerlid Vera Bergkamp

1877

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking (ingezonden 1 mei 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 mei 2017).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel in het AD: Boosheid om nieuw beleid Efteling: «Ik moet bewijzen dat ik gehandicapt ben.» 1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is uw reactie op het beleid van de Efteling om mensen met een handicap te vragen om een doktersverklaring te overleggen om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die het attractiepark aanbiedt voor mensen met een beperking? 2 Acht u dit proportioneel? Hoe verhoudt dit beleid zich tot het onlangs geratificeerde VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

Antwoord 2

Uit navraag bij de Efteling blijkt dat zij, na een gesprek met mensen met een beperking, haar beleid inmiddels heeft aangepast. Het is niet langer verplicht voor mensen met een beperking om een doktersverklaring te overleggen. De Efteling beoogde met het vragen van een doktersverklaring misbruik van speciale faciliteiten voor bezoekers met een beperking door derden te voorkomen. Ook speelden veiligheidsaspecten een rol. Zo moet de Efteling waarborgen dat mensen met een beperking inclusief een begeleider, bijvoorbeeld in geval van een ontruiming, snel in en uit een attractie kunnen komen. Onbedoeld effect van dit beleid was dat de Efteling juist een drempel creëerde voor bezoekers met een beperking. Het is terecht dat maatschappelijke organisaties zoals «Wij staan Op» dit onder de aandacht hebben gebracht. Het laat het van belang zien dat bedrijven en organisaties aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, het gesprek voeren met mensen met een beperking. Dit voorkomt dat onbe- doelde effecten van beleid aan de achterkant moeten worden gerepareerd. Ik vind het positief dat de Efteling dit signaal snel heeft opgepakt en in korte tijd haar beleid heeft aangepast. Dit soort praktijkvoorbeelden tonen de essentie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nogmaals aan. Uw Kamer heeft recent het implementatieplan ontvangen dat een gezamenlijke aanpak is van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om het hiertoe noodzakelijke leerproces in de samenleving vorm te geven.

Vraag 3

Kunt u reageren op de uitspraak van een arts: «De KNMG, de beroepsvereni- ging van alle artsen, heeft er hele duidelijke richtlijnen voor geschreven. De verklaringen mogen niet uitgeschreven worden. Het brengt namelijk het beroepsgeheim in gevaar. Er zijn uitzonderingen, maar daar is in dit geval geen sprake van» zoals geciteerd in het AD-artikel?

Antwoord 3

De KNMG stelt zich op het standpunt dat medische verklaringen niet door de eigen behandelend arts mag worden afgegeven, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) (on)geschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen (3). Dergelijke verklaringen mogen wel door een onafhankelijke arts, dus niet-zijnde de behandelende arts, worden afgegeven.

Vraag 4

Is bij u bekend welke kosten het verkrijgen van een dokterverklaring met zich meebrengt? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten? Worden artsen op deze wijze niet met onnodig extra werk opgezadeld?

Antwoord 4

De kosten van de dokterverklaring hangen samen met de tijd die ermee gemoeid is om de gestelde vragen te beantwoorden. Bepaalde verklaringen, zoals voor een invalidenparkeerkaart, worden frequent gevraagd. Voor een dergelijke verklaring zijn door de Nederlandse zorgautoriteit verschillende tarieven vastgesteld die uiteenlopen van circa 25 tot 50 euro. In het door de KNMG opgestelde «weigeringsbriefje» dat artsen ter uitleg aan hun eigen patiënten kunnen meegeven (4), staat een simpele en duidelijke suggestie hoe het ook anders kan: «U kunt navragen bij de instantie die een geneeskun- dige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.» Als een eigen verklaring ook bruikbaar is voor het gestelde doel, is een doktersverklaring niet nodig en hoeven geen onnodige kosten voor betrokkene worden gemaakt.

Vraag 5

Is bij u bekend of ook andere pretparken of bedrijven een doktersverklaring vragen voor het gebruikmaken van voorzieningen voor mensen met een beperking? Bent u van mening dat het onwenselijk is dat pretparken, of andere bedrijven, hiervoor eigen beleid opstellen en (verschillende) eisen stellen aan mensen met een handicap?

Antwoord 5

Er is voor de beantwoording van deze vraag contact opgenomen met de vereniging van grote dagattractie bedrijven in Nederland (de Club van Elf). Zij hebben laten weten dat er vanuit de branche geen algemene richtlijn bestaat voor het vragen van een doktersverklaring voor het gebruikmaken van voorzieningen voor mensen met een beperking. Sommige leden doen het wel, anderen doen dat niet. Leden die een doktersverklaring vragen, maken hiervan melding op hun website. De vereniging heeft benadrukt dat de faciliteiten die gecreëerd worden voor mensen met een beperking maximaal beschikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking en dat zij misbruik door derden willen voorkomen. Gelet op de recente aandacht voor dit thema, vindt binnenkort overleg plaats in het bestuur van de vereniging over de wenselijkheid van een algemene richtlijn voor de gehele branche. Dit is een goede ontwikkeling zolang daarbij ook afstemming plaats vindt met mensen met een beperking. Ik heb daar bij de vereniging ook op aangedrongen.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-05-04 
Answer expected:
2017-05-14 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Bas van den Dikkenberg 
Website:

History

Signatures

Updates

Laatste zaterdag (voorloopig) zelfstandig als minder valide in efteling

De laatste zaterdag met mensen met handicap zelfstandig gebruik mogen maken van de mindervalide ingang.

Ik roep iedereen op die ook de efteling zelfstandig de efteling willen blijven bezoeken zaterdag ook naar de efteling te gaan . En misschien kunnen we dan verzamelen om 12:00 op het fata morgana plein bij de miva ingang.

+Read more...

Wil ook kijken of ik wat filmpjes op kan nemen van mensen die nu ook tegen probleem aan lopen dat ze niet meer zelfstandig een attractie kunnen bezoeken.

meld je aan via facebook a.u.b. Klik hier voor het event op facebook

2017-02-20

Start procedure bij het college voor de rechten van de mens

Op advies van Artikel 1 gaat Bas verdere vervolg stappen ondernemen. hij gaat een anti-discriminatie procedure starten bij het College voor de Rechten van de Mens.

+Read more...

Welke vervolgens een beoordeling gaan doen of hier spraken is van schending van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De procedure wordt nu al gestart om dat regelgeving van de Efteling per 1 maart officieel in gaat, en hoe korter deze beperking er is hoe beter naar mening van Bas, de procedure kan altijd nog gestopt worden indien de Efteling besluit zijn beleid aan te passen

2017-02-14

Gesprek met Efteling omtrent nieuwe beleid over gebruik van de mindervalide ingang

Op 9 februari jl. heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Bas van den Dikkenberg, Coen Bertens Operationeel directeur Efteling en Hester Ubbnink Senior Medewerker Communicatie & pr Efteling.

+Read more...

Dit naar aanleiding van de petitie die Bas is begonnen https://mindervalidezelfstandig.petities.nl/

De Efteling stelde dat vanwege veiligheidsoverwegingen en het willen hanteren van een uniform beleid ze de regels omtrent het gebruik van de mindervalide ingang hebben aangescherpt.

Bas heeft aangehaald dat dit naar zijn mening in strijd is met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Welke op 14 juni 2016 is geratificeerd door Nederlandse overheid.

De Efteling heeft aangegeven het heel vervelend te vinden dat sommige mensen door de aangescherpte regels buiten de boot vallen. Ze hebben aangegeven dat ze deze wetgeving die samen hangt met het verdrag gaan bestuderen en komen hierop zo spoedig mogelijk terug met een reactie.

Het gesprek heeft in een goede en gemoedelijk zweer plaats gevonden.

2017-02-14